Historischer Verein
Stadt Neunkirchen e.V.

Historischer Verein Stadt Neunkirchen e.V.

Ottweiler Mundartgeschichten
 Manfred Stöhr
De Schellemann odder Hochdeidsch um 1943
Mir hann im zwadde Schdogg gewohnd. Wann mei Mamme in de Aarwedd war, hadd se mich offd enunner gebrong, bei mei Good unn mei Großmodder. Bei deene zwaa war ich immer guud uffgehoob. Ich hann ungeschdeerd bei ne schbiele unn mich verdulle känne. Manchmool hann ich ne bei äbbes helfe misse, odder derfe. Odder ich hann aamfach nur bei ne gemaaijd.
Ich waar schunn e guuder Schdorm drunne, doo heere mer die Schell voorm Haus. Es bimmeld unn schelld unn heerd nädd uff. „De Schellemann iss doo“, hadd mei Großmodder gesaad, „mer misse dabber enaus, heere wasser hadd“. Mer sinn middenanner voor die Dier, fa se lauschdere. Vumm Droddwaar aus hammer de Fahrwääch voorenaus geguggd. Dorrd hadder geschdann unn die Leid aus de Heiser gebimmeld. Ich hann deene Schellemann gekännd, de Herr Uwer. Nädd weid vunn uns ewägg, owwerhalb vunn de Parrwies hadder gewohnd. Er hadd aach als schunn bei uns im Haus se duun gehadd. Wie zimmlich Leid aus de Heiser ejaus ware, viel hann aach noch in de Finschdere gelääh unn gelauschderd, hadder die Schell unner de Arm gepäzzd. Aus seiner Tasch hadder e paar Blädder erausgezoo unn nochemool geguggd, ob aach rechd viel Leid zuheere. Er hadd sei Brill uffgesetzt unn abgelääsd: „Bekanntmachung! Bekanntmachung! Der Bürgermeister als Orts-Polizeibehörde gibt bekannt“, – unn so wieder, unn so weider. Alles was uffem Bladd geschrieb war, hadder in aaner Tuur eronnergerasseld. Mei Good unn mei Großmodder hann sich alles aangeheerd unn ich bin bei ne geblieb bisses eromm war. Es meischde hann ich awwer nädd verschdann. Wie mer wädder in de Kich ware, hann ich zu de Good gesaad: „De Herr Uwer hadd heid awwer komisch geschwäzzd, ich hann faschd garniggs verschdann. Wanner doo bei uns im Haus iss, schwäzzder doch ganz annerschd midd uns“.
Mei Großmodder hadd gelachd unn mei Good saad: „Bass emool uff mei Liewer, was de Herr Uwer doo voorgelääsd hadd war joo aach e amdlich Bekanndmachung vunn unserm Boijmaaschder. Das iss amdsdeidsch unn iss in hochdeidsch geschrieb, unn so muß das de Herr Uwer aach voorlääse, dasses alle Leid verschdehn woo em zuheere. Mir zwaa hann verschdann wasser voorgelääsd hadd, nur was doo alles demidd gemännd iss, hammer aach nädd verschdann. Doo hann ich fa mich gedänggd: „Das Hochdeidsche muss e aarisch schwäär Sach sinn“.
Heimkehrer 1945
Die Maade aus de Nochberschafd hann e ganz neier Balle. Midd deem schbiele se voorm Haus gäeiwwer. Mir Buuwe schbiele „Ländches“, doo bei uns uffem Drodwaar. Mer sinn schwäär in unser Schbiel verdiefd. Es muß doch jeder sellwerd uffbasse, dasser vunn de annere nädd beschummeld werrd. Doo kommd voore vunn de Greizung häär langsam e Mann uff uns zu. Zwaa Schridd kommder e uffs Droddwaar unn guggd was mer dreiwe. Er schdelld sich nääwe mich. Uff aamool drähder sich zu mir eromm, guggd mich aan unn saad: „Manfred, komm mool doo häär bei mich“.
Jässes, bin ich verschrogg, wohäär kennd der mei Name? Ich gugge hooch. Was will der vunn mir? Dann schdräggd der zoddelisch Kerl aach noch sei Arme aus, als wanner noo mer greife wulld. Doo bin ich ­awwer uffgeschbrong, hann mich eromm gedrähd unn bin forrdgegerännd. Die Schdrooß hinnenaus bis an die Kehr. Nääwe anneme Hausgäwwel hann ich mich verschdäggeld. Der Mann ruufd äbbes hinner mer häär. Ich verschdehns nädd, es Herz schlaad mer bis in de Hals, mei Kobb brommd. An de Dräbb drigg ich mich hinners Meierche. Mir iss ganz haaß, mei Baan waggele, ich schwizze, grien nädd richdich Lufd. Mir iss ganz eelännisch. Er ruffd noommool. Ich bin ganz drongge unn verschdehn iwwerhaabd nädd wasser ruufd. Ich drigge mich noch meeh ins Äggelche. Er ruufd schunn wääder. Die Angschd halld mich fäschd. Ich muggse mich nädd unn waarde. Uff de Knie ruddsch ich langsam voor. Mimm Kobb faschd uffem Boddem, schbizz ich um de Ägge. Der Kerl hadd sich eromm gedrähd. Er gehd uff unser Haus zu. Ei der werrd doch nädd eninn gehn. Jässes was werrd das gänn, was will der dann bei uns? Mei Kammeraade komme näägschder, sinn immer noch am Schbiele. Langsam verfliehd mei Angschd, weil die jäzzd bei mer sinn. Doo am Haus schbiele mer uffem Drodwaar weider. Der Fremde iss nemmeeh se siehn, doo hann ich ne aach vergäß. Es dauerd nädd lang, dann ruufd mich mei Mamme: „Komm eroff Middaaesse, es schdehd schunn alles uffem Disch.“ Oh jääh. Mir falld der Kerl wädder inn. Isser im Haus odder isser forrd? Jäzzd hann ich graad schunn wädder Angschd.
Langsam gehn ich haam. Nädd gleich enuff bei uns. Seerschd bei mei Good unn mei Großmodder. Die wohne ääweäärdisch. Die sinn immer mei Rigghald wann ich mich nädd geschiggd hann odder wann sunschd irgend äbbes iss. „Geh enuff“, saad mei Good, „dei Mamme hadd geruufd“. Ich drigge mich dooromm, der Mann lossd mer kaa Ruh, obber drowwe iss. Ganz fäschd drigg ich mich an mei Großmodder, halle mich an ihrem Scherrzezibbel. Wie sull ich deene saan daß e Fremder im Haus iss. Beschdimmd hann die noch nädd emool gemergd wie er erinnkomm iss. In meiner Nood saan ich: „Ich hann noch kaa Hunger“. Mei Good mergd, dass äbbes nädd schdimmd. Sie frood mich aus unn ich druggse doromm. Gäwwe kaa so richdisch Andworrd. Sie lossd mer kaa Ruh, frood weider, schbierd, dass ich Angschd hann. Sie kännd mich unn waaß, daß ich doch sunschd nädd so ängschdlich bin. Sie gehd aus de Kich, Dräbbeschduufe knarre. Aha, sie gehd enuff bei mei Mamme. Es dauerd e bissje. Dann komme se zu zwadd eronner. Sie schwäzze midd mir unn meiner Großmodder. Die beruichd mich dann, unn saad ich sull middgehn. Mei Babbe wär drowwe. Ich bin ganz worres. Mei Babbe? Wer iss dann das? Sull der zoddelisch Mannskerl villeichd mei Babbe sinn? Deene kenn ich doch garnädd.
Endlich gehn ich doch midd. Ich hann Schiss. Die Mamme ziehd mich hinner sich häär. Mir waggele die Baan. Ob der werglich mei Babbe iss, ich kann mich nädd aan ne endsinne. Ich waas garnemmeh wieer aussiehd. Mei Mamme schiebd mich voor sich häär die Kichedier eninn. Woo iss der Mann? Mimm Buggel zu mir, huggder an unserm Disch. Am Kobbänn, uff de Mamme ihrem Blazz. Er hadd uns nädd komme geheerd. Uffem Disch schdeehd unser Esse. Vunn de Seid siehn ich wieer kaud. Er essd vunn unserem Middaaesse, es scheind em se schmagge. Die Mamme schiebd mich ganz dichd bei ne. Ich hann Angschd, komme wädder ne. Er schbierd mich, drähd sich eromm unn guggd noo mer. Schmal unn runzelich isses Gesichd, die Naas ganz schbizz. Die Hoor sinn schdrowwelisch, ich siehn de zoddelische, roode Baard. Villeichd isser nädd emool orrdlich gewäschd. Franzele hängge an seim Jubbe. Dann siehn ich die Drääne in seine Aaue. Iwwer die Bagge laafe se eronner, bleiwe im Baard hängge. „Du brauchschd doch kaa Angschd se hann“, saad die Mamme hinner mer, „das iss doch dei Babbe.“ Drozzdeem, hann ich Angschd. Ich erkänne mei Babbe nädd, deene hann ich doch eewisch lang nädd gesiehn, der war doch viel zu lang forrd. Sei Drääne losse mei Angschd klaaner werre. Er biggd sich eronner, heebd mich midd Mieh hoch, uff sei Schoß. Mir isses ganz komisch. Das doo gehd viel zu fix. Ich brauch noch Zeid. Nur langsam, noo unn noo, werr ich zudraulischer. Dann hugge mer middnanner am Disch unn esse. Heid gäbbds Grommbeer-Pannekuuche unn Äbbelschmeer. Ich schdaune. Was musser e Mordshunger hann. Noom Esse gehd die Mamme middem in die Schloofschdubb. Sie machd Schublaade uff unn zu unn rumord am Klaaderschrangk. Die Finschderlaade gehn zu. Drinn schwäzze se middnanner. Gleich droff kommd die Mamme in die Kich: „Dei Babbe leid im Bädd. Er war lang unnerwäägs unn iss aarich mied. Jäzzd kanner sich emool richdich guud ausschloofe“.
Dann hugge mir zwaa beinanner in de Kich. Leise unnerhalle mer uns. Was mer im Griesch alles erlääbd hann. Sie erinnert mich an die Briefe, wo am Schluss immer geschrieb war: „E exdraa Gruß an mei großer Buub“. Ach, iss das schunn so lang häär. Vunn unsere aaijene Erlääbnisse midd de Solldaade verzehle mer uns. Wie uff uns geschoss woor iss. Wie die Jabboo vumm Himmel geschderzd sinn. Vumm Panzer nääwe am Haus. Vunn de viele Fliescher. Wie die Bombe hinner uns gefall sinn. Die Schdunne im Bungger, midd Angschd unn Hunger. Sie verzehld mer, daß mei Babbe im Griech, im Ausland hadd kämpfe misse. Dasser in Gefangenschafd komm iss unn hinner Schdacheldrohd inngeschberrd war. Dasses em aarisch schlächd gang iss. Unn doodefunn hann ich joo noch gaarniggs gewissd. „Awwer die Haabdsach“, saad se, „jäzzd isser wädder dehaam“.
Die erschde Wuche hadd de Babbe misse krangk im Bädd bleiwe. Inngeschberrd sinn unn Hunger, hannem schwäär se schaffe gemachd. Unn dasser sich soo sadd gäss hadd, wieer haam komm war, issem gaar nädd bekomm. Er war doch ausgehungerd. Das haddem de Räschd gänn. So hadd aach de Doggder gesaad. Der iss die erschd Zeid jeede Daa bei ne komm. Aanfangs midd de Gemeinde-Schwächder. Schbääder nur noch aamool in de Wuch. Ich hann in der Zeid dronne bei de Good geschloofd, weil de Babbe so unruhisch war. Er hadd im Schloof laud geschwäzzd unn gerufd. Er wulld immer außem Bädd uffschbringe. Mei Mamme hadd dann gesaad: „Er draamd, er wär noch im Griesch odder noch inngeschberrd. Nur ganz langsam hadd sich mei Babbe erhoold. Es hadd aarisch lang gedauerd, bisser nommool einischermooße uff de Heeh war. Er war im Gefangenelaacher in Bretzenheim bei Bad Kreuznach unner freiem Himmel inngeschberrd. Vunn dorrd warer, in aarisch schlechdem Zuschdand endlossd woor.
Er war mer e schdränger, awwer gerechder Vadder. Graadlinisch unn ehrlich, hann ich ne erlääbd. Unser Aansichde ware manschmool e bissje unnerschiedlich. Dann hammer in Ruh iwwer alles geschwäzzd unn sinn uns aanisch wor. Er war mei Voorbild unn mei bäschder Freind. Was ich so fa mei Lääwe gebrauchd hann, hadd er mer beigebrong. Doofoor bin ich em eewisch dangkbar.

 
Aanhallder um 1948
Es war noom läddschde Griech. Ich hann midd de Mamme derfe mimm Zuuch middfahre, noo Neinkeije. Dord hammer mei Ooma unn de Ooba besuchd. Nummiddaas, wies Zeid war fa haam se fahre, simmer middnanner uff de Bahnhof. Middem Zuuch fahre war niggs. E Schaffner in Uniform hadd iwwer de Bahnschdeich geruufd, de Zuuch dääd ausfalle. Ich hann nur noch verschdann, irrgendwo uff de Schdrägg vunn Saarbrigge häär wääre die Gleise kabudd. Jäzzd, wie sulle mer doo haamkomme. Mer sinn middnanner außem Bahnhof eraus, der korrz Aanschdiech hoch, owwe linggs de Kuchebersch enuff, Richdung Wiwwelskeije gang. „Villeichd hammer Gligg“, hadd die Mamme gesaad, „unn es kommd e Audo woo uns middnämmd“. Awwer zu der Zeid ware die Audoos aarich dinn gesääd. Mer hann uns schunn uff e langer Fußmarsch inngerichd. E guud Schdigg ware mer schunn gang, doo heere mer, wie hinner uns, e Laschdwaan de Bersch eroff schnaufd. Die Mamme hadd sich eromm gedrähd unn gesaad: „Ich männ joo graad das wär de Alfred midd seim Laschder.“ Das Audoo iss langsam näägschder komm. Daadsächlich, wars unser Nochber, de Herr Flaccus, midd seim alde, klabberische Laschdaudoo. Drei Heiser vunn uns ewägg, die Schdrooß voorenaus, hadder offd schdunnelang am Audo geschraubd unn gehämmerd dasses nommool laafe sull. Er hadd viel draan fligge misse weiler kaa Ersazzdaale beigried hadd. Es hadd joo niggs gänn. Die Mamme haddem gewungk. Er hadd die Dier uff unserer Seid uffgeschdoßd unn laud erausgeblärrd: „Ich kann nädd halle, schbringe uff“. Die Mamme hadd mich vunn hinne geschnabbd unn midd Schwung uffs Driddbrädd geschdelld. Sie iss e paar Schridd nääwe häär gelaafd bis ich richdich drinn war, dann hadd se sich an de Dier unn am Sizzpolschder gehall unn iss aach uffgeschbrung. „Besser schlechd gefahr, wie guud gang“, hadd se noch gesaad wie mer drinn ware. Aarich bekweem wars in dem rabbelich Fiehrerhaus nädd. Awwer es war immer noch besser wie deene weide Wääch, haam, se laafe. An deem Daa hadd de Herr Flaccus misse zwaa große Paggeede vunn de Neinkeijer Mollgerei abhoole, hadder uns gesaad. In Oddwiller hädder se an de Millichbuddsch abliwwere misse. Dord war seinerzeid die Lääwensmiddel-Ausgaaweschdell. Vunn de Kommandandur hadder e Zudaalungsschein fa Dreibschdoff gried gehadd unn e besonnerie Fahrerlaubnis. Das war e großer, rooder Schein. Der hadd jäzzd voore an de Scheib geschdogg, dasser schunn vunn weidem se siehn war. Das hadd sulle bedeide: Es hanneld sich um e Sonderdransbord woo nädd darf aangehall werre. De Herr Flaccus durfd aach vunn sich aus nädd aanhalle odder schdehn bleiwe. Es iss alles guud gang bis noo Wiwwelskeije. Unne an de erschd Bliesbrigg simmer vunn Uniformierde aangehall woor. De Herr Flaccus hadd dabber sei rooder Schein geschnabbd, iss ausgeschdieh unn bei aaner vunn deem Trupp hiengang. Er hadd middem geschwäzzd unn sei Schein voorgewies. Drozzdeem hadder misse zulosse, dass e paar Zivilischde uff die Priddsch geschdieh sinn fa middsefahre. Er hadd sich voorsorchlich vunn dem Haubdmann, odder was der war, bescheiniche gelossd, dass er aangehall woor iss, unn wiffel Leid dass er hadd misse middnämme noo Oddwiller. Mer sinn losgefahr, unn de Herr Flaccus saad zu de Mamme: „Wann die erausgrien was ich gelaad hann, raume se mer de ganse Waan läär. Ich hann zwaa Paggeede midd Lääwensmiddel gelaad. Budder, Kääs unn Millich sinn drinn“. Ich hann nääwe de Mamme uff de Sizzbangk gehuggd. Hinner mer in de Wand war e klaanes Finschder. Kaa Glas drinn, es hadd joo kaans gänn. Midd Babbedäggel odder so äbbes wars zugebabbd. Aan Äggelsche hadd e bissje uffgeschdann, doo kunnd ich midd aam Aau noo hinne enausschbizze. Die zwaa große Pagge ware midd Babbier runderomm zugewiggeld. Mer hadd nädd gesiehn was drinn iss. Außerdeem war midd Drohd odder Gorrdel alles fäschd sammegeschnierd, dass niggs erausfalle sull. Bis Wiwwelskeije enaus war noch alles in Ordnung. Hinner de läddschde Heiser isses loosgang. Seerschd hann zwaa Leid am Babbier gerobbd. Dann hann se unnersuchd, was drunner iss. Nädd lang denoo hann die erschde Päggelscher Budder, Millichpullwer unn Kääs uff de Laadefläch gelääh. Annere Ardiggel sinn noogeborrzeld, odder noogeborrzeld woor. Noch bevoor de erschde Pagge ganz abgeraumd war, hadd schunn jimmand am zwadde gezobbeld. In de Kurv voor de Schoofbrigger Miehl ware faschd die Hälfd Leid verschwunn. Jeder midd deem, wasser grad ergadderd hadd. Bevoor mer an de Miehl ware hadd aaner midd zwaa Hänn, Päggelscher iwwer die Bordwand in de Graawe geschmiss. Dorrd hann sich Leid gebiggd unn uffgehoob. Mer ware an de Miehl vorbei, doo hadd de Moddoor aangefang se schdoddere, es Audo hadd an Tembo verloor. De Herr Flaccus hadd mimm Finger an die Tangkuhr geglobbd: „Das aach noch“, saader, „de Schbridd iss all, ma komme nemmeeh haam.“ Midd leddschdem Schwung isses Audo noch e Schdigg iwwers Kobbschdaan-Blaschder meeh geruggeld wie gefahr. Bevoor mer die erschde Heiser gesiehn hann isses endgilldisch schdehn blieb. Die leddschde zwaa Leid sinn noch im Ausrolle vunn de Priddsch gehubbsd. Aaner iss noo linggs enunner, der anner noo rechds enuff, iwwer de Hoorech abgehau. Dann hammer geschdann. Aus wars midd de Fahrerei. Naja, bis doo häär simmer noch komm. Bis haam iss nemmeeh soo weid. Mer sinn ausgeschdieh. De Herr Flaccus hadd an aaner Seid de Schlaach eronner gemachd, fa se gugge, was midd de Laadung iss. Die Laadefläch war sauwer abgeraumd. Es hadd nix meh droff geläh wie e bissje grommbeliches Babbier. Aach die Hilzer unner de Pagge ware forrd. Sogar die Gorrdel unn de Droohd hann se midgenomm. So war das doomools, jeeder hadd zugegriff woos äbbes gänn hadd! Ob de Herr Flaccus Huddel gried hadd, weil sich die Lääwensmiddel in Lufd uffgeleesd hann, kann ich nädd saan. Sei Schuld wars doch nädd, er hadd doch niggs devoor gekännd. Es war mir doomools aach nädd so wichdisch. Haabdsach war, dass mer guud haam komm sinn unn nädd de ganze weide Wääch hann laafe misse. Es läddschd Schdigg bin ich gääre zu Fuß gang. Irgendwann hadd de Herr Flaccus nääwe, noom Fahrwääch zu, aangebaud. Die „Gäßlinger Bierstube“ middeme große Saal. Er sellwerd, awwer aach sei Loggal war iwwerall bekannd als „De Luftballe“.
 
Biedels
In Erinnerung an Willi Schmidt, es „Schmidt Mazzje“, * 1922, + 1996, Frisör am Rathausplatz in Ottweiler
Es war anneme Voormiddaach. Ich bin in die Schdadd fa mer die Hoor schneide se losse. Sie hann schunn uffem Graache uffgeschdann, s war heegschd Zeid. Nur muschd beim Friseer aach graad draan komme. Manchmool huggd mer eewich unn muss waarde biss mer ann die Reih kommd. Seerschd bin ich bei de Niebling, nääwe de Sunn. Dord war die Buud vull Leid. Eraus, nääwedrahn in die Werrdschafd, aaner dringge. E halwie Schdunn schbääder nommool hien. Joo, drei vunn voorhien ware ferrdich, doofoor hann annere doo gehuggd. „Ooh iss mer alles ze bleed“, hann ich gedänggd, „wär ich doch nur hugge blieb“. Alläh, wädder forrd. Diesmool ans Linxwiller Door, beis Saafedibbche. De Schäff vunn de Angler. Bei deem iss aach alles besäzzd. Zum Dunnerwädder nochemool. Bei de Griesang Fritz gehn ich grundsäzzlich nädd, der iss mer grien. Das iss noch e alld Geschichd, doo war ich Dreizeh. Bleibd noch es Mazzje am Radhausblazz. Ich gehn nädd so gääre hien, dord hugge meischdens Fußballer. Unn ich hann mimm Fußball nix am Huud. Awwer heid musses sinn. Dier uff, eninn. „Gemoorje“, hann ich die Zeid gebodd. Doo hugge e paar, gugge dumm unn grommele in de Bard. Das iss die ganz Begrießung. Em Mazzje sei Fraa huggd an de Kass, grießd heeflich unn frood: „Sie wünschen, bitte?“. „Hoor schneide“, sahn ich, „wanns gehd Fassong“. Sie lachd mich aan: „Nemme se bidde noch e bissje Blazz, sie komme gleich draan.“ Bis uff aaner Schduhl iss alles besezzd. Fünnef Leid sinn noch voor mer. Iss mer jäzzd aach graad äggaal. Zu zwadd schneide se Hoor. Ich hann mich gehuggd, vum Dichelche e Zeidung gegriff unn eninn geguggd. Die zwaa uff de Friseerschdiehl ware gleich ferrdich unn sinn gang. Zwaa annere hann sich gehuggd. Bei deene war nädd so viel se schneide, die ware aach fix dedorsch. Wie die drauß ware, sinn zwaa junge Borrsche draankomm. Beschdimmd Schbieler vunn de Juuchend. Es Mazzje hadd se näämlich mimm Voorname aangerädd. Ach hann die Buuwe Wuschelkäbb gehadd, doo wars heegschd Eisebahn. „Wie sulle mer se dann schneide?“, hadd de Willi die Zwaa gefrood. „Mir grien e Biedel“, hann se gesaad. Das iss komm wie außerer Pischdool. Alle Mann hann noo deene Zwaa geguggd. Es Mazzje hadd nur gegrinsd. Die Buuwe hann doo gehuggd unn die Läzzjer ummgried. Dann hadd es Mazzje seim Gehilfe gewungk, er sull forrdgehn. Der hadd gleich reagierd, irgend äbbes gesaad, unn iss in de Raum hinnedrahn verschwunn. De Willi hadd mimm große Kamm dem Erschd die Horr grindlich gekämmd unn hadd orrdlich draan gerobbd. „Kaa Wunner“, saader, „bei der digg Wull komm ich ball nädd dorsch“. Dann hadder de Kobb noo linggs unn rechds gedrähd unn bedrachd. Dann isses richdich losgang. Er hadd ganz wild midd de Schäär gekläbberd. Wunnerschd wiffel dasser abschneide dääd. Nur es sinn faschd kaa Hoor eronnergefall. Dann hadder nommool gekämmd unn iss bei de Nägschde. Der hadd dieselb Behannelung gried wie sei Kumbel. Kräffdich kämme, orrdlich robbe unn fleißich midd de Schäär kläbbere. Geschnied gried hadder aach so guud wie nix.
Doo kommd de Gesell nommool räddur unn guggd es Mazzje aan. „Soo“, saader, grinsd, unn saad zu seim Gesäll „helf graad noch auskämme.“ Die Zwaa hann de Buuwe die Hoor guud dorchgekämmd, aach noch e bissje gerobbd, dann Riechwasser driwwer geschbried. Dann hann se ne die Umhäng abgemachd. „Eronner vum Schduhl“, saad es Mazzje zu ne, „Ihr sinn ferrdich, ihr känne gehn, machd achdfuffzich fa jeeder.“ Au, das war deier. Dann drähder sich zu uns eromm: „Die näägschde Zwaa, bidde“. Die Buuwe ware ganz verdadderd. So figgs ferrdisch, so deier unn faschd niggs abgeschnied. Ohne aan Worrd se saan sinn se uffgeschdann. Was hädde se aach saan sulle. Midd feierroode Käbb hann se an de Kass bezahld unn sich die Dier enausgedriggd „Die doo Lehr hadd emool misse sinn“, saad de Willi noch wie se drauß ware. Naddierlich hadder die Buuwe noomm näägschde Dränning in sei Laade beschdelld unn hadd ne die Hoor orrdlich geschnied. Awwer, e Biedel wullde se nemmeh hann. Diesmool hann se e fezzischer Schborrdlerschnidd verbassd gried. Der hadd ne aach viel bässer geschdann wie de Wuschelkobb. Unn sie ware sefriede demidd. 
Uffem Paaderehoof 2014
De Name „Langenfelder Hof“ in Sanggd Wännel iss de meischde Leid gar nemmee so richdisch im Gedächdnis. Der haaschd jäzzd joo aach „Wendelinushof“, odder „Paaderehoof“ saad mer. Der Paader Arnold Janssen vumm Schdeyler Missionsorrde, hadd deene friehere Hoof anno 1898 erworb. Seiddeem warer e landwerrdschafdlicher Bedrieb unn iss Lehr- unn Haus-Schdadd woor fa die Bruderschafd der „Steyler Missionare“.  Heidsedaas kammer dord im Hooflade all meechliche Lääwensmiddel kaafe. Haabdsächlich was doo in de Region häärgeschdelld werrd. Er iss aach e Ausbildungs- unn Begeechnungsschdädde. Die WZB bedreibd e Landwerrdschafd unn e Gäärdnerei uffem Hoof. Dord werre junge Leid, woo behinnerd sinn, ausgebilld unn beschäfdichd. Zu der ganz Innrichdung dorrd owwe, geheerd aach noch e scheenes gemiedliches Schbeiseloggaal midd verschiede große Reimlichkaade. Nädd se vergesse, auße iss aach noch e Biergaarde.
Vunn Zeid zu Zeid fahre mer hien, fa im Hooflaade innsekaafe. Hinnenoo gehmer als noch dorrd in de frisch Luffd schbazziere. Scheene Wääe gäbbds genuuch. Aanschließend hammer Luschd uff e guud Tass Kaffee. Die gäbbds im Loggaal. Unn e Schdigg vunn deem guude Bieneschdich esse mer als debei. Mer hann aach schunn Gimbs uff e Middaesse gehadd, gäbbds alles dorrd. Die Kich kammer midd ruhischem Gewisse emmfehle.
Unser Schbazziergang:
Voor e paar Daa ware mer mool wädder uffem Paaderehoof. Awwer nädd weil mer äbbes gebrauchd hädde odder inns Loggaal wullde. Halld nur emool so, e bissje enaus.
Das hammer mool gebrauchd. Ruh vumm Alldaach, äbbes anneres siehn unn uff annere Gedangge komme. Unn das finnd mer dorrd. Es gäbbd so viel Wääe unn Paadcher wo mer dorsch die Nadduur gehn kann. Mer kann um sich eromm gugge, unn immer wädder änndäggd mer aach äbbes Neies. Mer begehnd aach viel Leid, deene woos scheinbar graad so gehd wie uns. Also fa uns iss der Aausfluch jeedes Mool wie e klaan, aangenehm Erhoolung. Zu dridd simmer hiengefahr. Meins, unser Maade unn ich. In die Schdadd Sangd Wännel, Richdung Boseberschklinnik. De Bersch enuff, iss mer schunn uff de Oschderdaal-Schdrooß Richdung Nädderkeije. Dorrd kommd mer audomadisch an de Wendelinus-Hoof, rechds uff de Heeh. Voorm Hooflaade hann ich gepargd. „Komm, mer gehn bis ans Missionshaus enunner“, hadd „Meins“ gesaad. Unn doo ware mer schunn wädder aanisch.
Die zwaa sinn als voorgang, ich hann noch alle Diere zugemachd unn bin ne noo. Mer sinn de Wääch enunner, bis dorrd an deene alde Baam, wo mer noo linggs enuff, abbie-e kann. Der Wääch schdeid leichd aan bis an die Lurdes-Grodd midd de Maria. Er gehd dord noch voorbei bis an de Paadere ihr Kerrschobb unn noch weider enaus uffs Feld. Mei Zwaa sinn unnenauszuus weider gang Richdung Missionshaus. Am Baam hammer uns gedrännd, weil ich Heid emool an die Grodd gehn wulld. „Wammer uns aus de Aaue verliere sullde, dräffe mer uns im Loggaal“, hann ich noch zu ne gesaad. Ich waaß joo voorhäär aach nie was mer unnerwäägs noch so alles innfalld, manchmool dauerds dann länger. Kwäär dorsch die Wies hann ich de Wääch abgekerrz unn bin dann uff de Schdrooß weidergang. Nädd weid, dann machd de Wääch e Boo-e noo rechds. Dorrd iss e greeserer Blazz. Uff de linggs Schdrooßeseid iss die Grodd e guud Schdigg vunn de Schdrooß rädduur, unn heecher enuff, zwische die Fichde, in de Hang, eninngebaud. Vunn dord guggd se eronner, wie wann se die Wannersch-Leid aanhalle wulld: „Laafe nädd so“. „Mache langsam“. „Halle schdill“. „Lee-e e Paus inn“. Gääeiwwer hann ich mich an de Wääch geschdelld, weil ich mer in Ruh alles ausgiebisch bedrachde wulld. Ich hammer so mei Gedangge gemachd. E scheen Aanlaach isses, sauwer unn gefleechd. Die, woo das doo gebaud hann, ware Kinschdler. Die hann sich aach äbbes debei gedänggd. Unn nädd umsunschd hann se sich soo viel Aarwedd gemachd. Was doo noch e Ruh iss. Mer heerd nur die Veechel. Odder es knaggsd e Aschd.
E Meiersche, midd Grienanlaach droff, grenzd das Ganze inneme Oowaal vunn de Schdrooß ab. Zu de Grodd zu schdeids Bluumebeed leichd aan. Noo hinne isses middeme Droggemeiersche unn viel griene Schdreicher abgegrenzd. Vunn rechds unn linggs kammer iwwer flache Schduufe, leichd unn bekweem enuff gehn Wanns schwäärfalld iss e Gelänner doo fa sich bis owwe hien fäschdsehalle. Dann schdehd mer uffeme Podesd.
Die Grodd iss dreigedaald, alles gemauerd. Aan groß Niesch in de Midd, rechds unn linggs e klanerie. Vunn auße iss alles midd Efeu zugewaggsd. Die Marie-Figur schdehd naddierlich in de Midd. Um se eromm noch klaanere Figure, viel Kerrze unn Blume dezwische. In de lings Grodd sinn faschd nur Votivtafele unnergebrong. Rechds flaggere Kerrze. Inn Schdellaasche sinn se uffgereihd, roode, weiße, große unn klaane. Die Kerrze gäbbds gleich doo. Naddierlich duud mer die bezahle. Es schdehd joo aach e Kässje debei woos Geld eninn kommd. Ohne Unnerbrechung komme Leid doohäär. Ganz sellde hadd mer e paar Minudde fa sich ellaan. All schdelle se sich owwe voor die Maria. Die Aane gugge se aan, Annere gugge uff de Boddem. Wie abwesend schdehn manche doo, in Gedangge versungk. Ich dängge mer, die werre bääde. Die Aane schdehn länger, Annere kerrzer, ganz unnerschiedlich. Ball jeeder schdelld e Kerrzje uff, odder zwaa, bleibd noch e Weilche unn sezzd dann sei Wääch forrd. Ich bewunnere joo Leid wo draan glaawe, daß so e Kerrzje äbbes bewirge kann. Ich bin mer doo nädd ganz so sicher. Awwer ich will jeedem sei Glaawe losse. Unn dääd aach nie äbbes näggadiefes doo driwwer saan odder läschdere. Womeechlich helfds joo werglich. Ob ich’s aach emool ausbrowwiere sulld?
Ich bin vunn meim Blazz aus iwwer de Wääch gang unn linggs die Schduufe enuff an die Grodd. Ich will mer alles gnaau bedrachde. Ich lääse was uff e paar vunn deene viele Votivtäfelcher geschrieb iss. Bedrachde die frische Blume, die Madonna, die Kerrze unn die annere Figure woo noch debei schdehn. Der Blazz doo hadd äbbes ganz eigenes, geheimnisvolles. Beschreiwe kann ichs awwer nädd. Ich hann nur so e Gefiehl. Es iss nädd unangenehm, nur irgendwie annerschd. Ich will mer awwer jäzzd aach nädd groß Gedangge driwwer mache. Doo falld mer inn, ich kännd doch aach e Kerrz hien schdelle. Blazz iss genuuch. Ich schdägge e Geldschdigg inns Kässje unn greife mer aans vunn de klaanschde Kerrzjer woo doo schdehn. Unverschämd will ich joo nädd sinn unn will aach nädd gleich in die Volle halle. Liewer fang ich klaan unn voorsichdisch aan. Ich kännd noch zwaa Kerrze debei schdelle, Geld hann ich genuuch inngeschmiss.Ich bleiwe mool bei deem aane Kerrzje. Annerer anner Kerrz dunn ichs aanmache unn schdelles uff die zwadd Eddaasch vunn unne. Dorrd iss noch de meischde Blazz. All wulle se hoch enaus. Jäzzd muß ich mer nur noch äbbes winnsche odder erbidde, woo ich will gehulf grien. Nur, ich sellwer hann doch gar kaa Bedarf. Mir gehds doch guud. Ich waaß awwer jimmand, woos guud gebrauche kännd. So e klaan Schdiggelche vumm Gligg odder e bissje Hilfe in de Nood. Zuminneschd emool fa de Aanfang, dann siehd mer weider. Unn an deene dängg ich aach wie ich’s Kerrzje hienschdelle. Ganz fäschd duun ich aans dängge. Unn hoffe, daß doch irgend äbbes helfe muß! Wammer doch nur sellwerd äbbes mache kännd. E bissje bleib ich noch doo schdehn, hängge meine Gedangge noo unn gugge wie die viele Kerrze flaggere. Hinner jeedem Lichdje schdehd e Hoffnung. Vunn irgend jimmand. Wanns doch nur jeedem helfe dääd, woos brauch. Wie lang ich noch dord geschdann hann, waaß ich nädd. Uff aamool isses mers doch zu lang woor. Mei Zwaa hugge beschdimmd schunn beim Kaffee unn mache sich Gedangge woo ich bleiwe. Awweil niggs wie ab. Ich bin schdramm gang. So weid wars joo nädd. Unn doch war ich als Erschder doo. Mei Kuuche hann ich schunn gäß gehadd. Ich war graad noch Äbbes am Lääse, doo sinn se komm. Ich war froh wie mer wädder beinanner ware. Sie hann aach noch Kaffee unn Kuuche gried. Mer hann noch gemiedlich doo gehuggd unn uns driwwer unnerhall, was uns in der korrz Zeid doo jowwe, alles begehnd iss. Gleich droff simmer dann middnanner haam gefahr. Inn de Wuch droff, doo hadd unser Maade e werglich guud Nachrichd gried. Es war sellwerd iwwerraschd unn ganz außer sich voor lauder Fraid. Es hadd uns an de Hänn gehoold unn wäär es liebschd midd uns dorsch die ganz Wohnung gedannsd. Ei, mer hann uns doch all middnanner driwwer gefraid. Hinnenoo hann ich iwwerleed. Ich kann joo ball nädd glaawe, dasses an deem aan klaan Kerrzje kännd gelää hann. Awwer, wer waaß?
Unn seiddeem duun ich mich sellwerd dreeschde: „Wanns niggs genuzzd hadd, geschaad hadds uff kaane Fall“
Manfred Stöhr